Integritetspolicy

1 STORKÖKSGROSSISTEN VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Storköksgrossisten (”SKG”) är en leverantör av råvaror och förbrukningsmaterial till restauranger, pizzerior, gatukök och kvarterskrogar. Verksamheten bedrivs genom SKG Sverige AB, org.nr. 556795-6486, samt genom lokala försäljningsbolag. SKG värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy beskriver hur SKG behandlar personuppgifter och gäller dig som är representant för ett företag som är kund, leverantör eller samarbetspartner (eller potentiell sådan) till SKG liksom om dig som besöker vår hemsida. Vid frågor om SKG:s integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

2 PERSONUPPGIFTSANSVAR

SKG Sverige AB, org.nr. 556795-6486, eller ett lokalt försäljningsbolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Den som är personuppgiftsansvarig för en viss behandling är ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I de allra flera situationer är det SKG-bolag, med vilket det företag som du representerar har en avtalsrelation till (eller en potentiell sådan), personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Är det företag som du representerar kund till ett lokalt försäljningsbolag är det således det ifrågavarande försäljningsbolaget som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har det företag som du representerar ett avtal med SKG centralt är det i stället SKG Sverige AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

SKG Sverige AB är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter som sker i samband med besök på SKG:s hemsida. Om du har några frågor avseende personuppgiftsansvaret för en viss behandling eller vill utöva dina rättigheter som registrerad (se närmare under rubriken ”Dina rättigheter” nedan) kan du alltid vända dig till SKG eller till ditt lokala försäljningsbolag (se kontaktinformation nedan under rubriken ”Kontaktinformation”).

3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR SKG?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring.

Dina personuppgifter samlas som regel in direkt från dig, t.ex. via e-post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler, eller, i förekommande fall, från det företag eller den organisation som du representerar. Ett SKG-bolag kan även få personuppgifter om dig från övriga bolag inom koncernen eller från SKG:s övriga samarbetspartners. SKG kan vidare komma att använda externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera befintlig information, t.ex. med befattnings- och kontaktinformation.

3.1 Företagsrepresentanter för t.ex. kunder, leverantörer och samarbetspartners (eller potentiella sådana)

SKG samlar in och lagrar följande information om dig som SKG behöver för att kunna kontakta dig som representerar ett företag eller en organisation.

  • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
  • Uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till SKG per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
  • I förekommande fall uppgifter om telefonsamtal med SKG:s växel eller kundtjänst.

3.2 Besökare av SKG:s hemsida

I samband med att du besöker vår hemsida samlar vi in följande information om dig som SKG behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

  • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

4 VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Ändamål: Hålla kontakten med representanter för kunder, leverantörer eller samarbetspartners (t.ex. när leverans av varor ska ske eller vid reklamationer, garantiärenden och serviceärenden).
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för SKG:s berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte fullgöra avtalet med kunden, leverantören, eller samarbetspartnern, dvs. företaget som du representerar (intresseavvägning).

Ändamål: För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra SKG:s rättsliga förpliktelser.

Ändamål: För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om SKG:s varumärke och SKG:s produkter (t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial).
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för SKG:s berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke, våra tjänster och andra liknande tjänster till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).

Ändamål: För att genomföra undersökningar rörande SKG, SKG:s produkter och/eller kunders köpupplevelse.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för SKG:s berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vårt varumärke, våra produkter och liknande produkter (intresseavvägning).

Ändamål: Tillhandahålla gemensamma funktioner inom SKG-koncernen, såsom marknadsföring och ekonomi.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för SKG:s berättigade intresse av att driva, utveckla och förbättra SKG-koncernen, varumärket och våra produkter och tjänster (intresseavvägning).

Ändamål: För att säkerställa driften av SKG:s hemsida och applikation. För att kunna utveckla SKG:s hemsida för att anpassa den bättre utifrån hur hemsidan används.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för SKG:s berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).

5 HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid SKG bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när SKG får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

För närmare information om hur länge SKG lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta SKG. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan.

6 TILL VILKA LÄMNAR SKG UT DINA PERSONUPPGIFTER?

SKG lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja SKG:s åtaganden mot dig eller SKG:s kunder, leverantörer och/eller samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Andra bolag inom SKG-koncernen: Personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom SKG eftersom centrala funktioner såsom marknadsföring och ekonomi sköts gemensamt inom koncernen.

Leverantörer och samarbetspartners: SKG kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer och/eller samarbetspartners om sådana leverantörer eller samarbetspartners behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för SKG.

Myndigheter: Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Avyttring: För det fall SKG avser att överlåta hela eller delar av SKG:s verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

7 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

SKG strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer SKG att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen av personuppgifterna är laglig och att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en skyddsnivå som motsvarar den inom EU/EES, till exempel genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagaren.

8 SOCIALA MEDIER

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt SKG är syftet med behandlingen att representanter för befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners till SKG (liksom potentiella sådana) ska kunna interagera och ha kontakt med SKG via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder, leverantörer och samarbetspartners och för att göra SKG:s kundservice och produkter lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för SKG:s berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster till befintliga och potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners (intresseavvägning).

9 DINA RÄTTIGHETER

En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer av tabellen nedan.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som SKG behandlar.

Rätt till rättelse: Om de personuppgifter som SKG behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta dessa.

Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om SKG inte har en rättslig grund för att fortsätta behandla personuppgifterna ska de raderas.

Rätt att göra invändningar: Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att SKG behandlar dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling: I vissa fall har du rätt att kräva att SKG begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att SKG endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.

Rätt till dataportabilitet: Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till återkallelse av samtycke: Om SKG behandlar dina personuppgifter på basis av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Återkallelsen påverkar dock inte lagligheten i SKG:s personuppgiftsbehandling som utfördes innan samtycket återkallades.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål om SKG:s behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Du kan alltid vända dig till SKG för att utöva dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under rubriken ”Kontaktinformation”).

10 SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. SKG har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

11 COOKIES

SKG använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på vår hemsida samt för att förbättra hemsidan och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata.

12 ÄNDRINGAR

SKG har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer SKG att publicera den justerade integritetspolicyn på vår hemsida med information om när ändringarna träder ikraft. SKG kan även komma att informera kunder, leverantörer och samarbetspartners på lämpligt sätt.

13 KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta SKG om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

SKG Sverige AB
Org.nr. 556795-6486
Adress: Marieholmsgatan 46, 415 02 Göteborg
E-post: info@skg.se
Telefon: 031-388 79 00